Konservative valgprogram til KV21

Valgoplæg: For DIG og for HERNING KOMMUNE

Herning Kommune er kendt for det særlige Herning-DNA. Et DNA, som rummer viljen til at sætte høje mål og evnen til at gennemføre disse mål. I Herning Kommune skal vi altid være ambitiøse og sætte os nye spektakulære mål. Med store visioner og med forkærlighed for det unikke vil vi gøre Herning Kommune til det bedste sted at drive virksomhed, det bedste sted at vokse op, det bedste sted for familieliv og det bedste sted at blive gammel.

Alle kommuner står med den konkrete udfordring, at der bliver flere unge og flere ældre. Det er naturligvis positivt og alternativet var meget værre. Men det stiller krav til os, der tager ansvar, da det samtidig betyder, at det bliver dyrere at drive en kommune. Regeringen har ved den seneste økonomiaftale med kommunerne ikke afsat ekstra penge til at hæve velfærden i kommunerne. Derfor skal vi tænke nyt og anderledes i den måde, vi bruger pengene på, og vi skal styrke borgernes frie valg.

Vi skal skabe et endnu stærkere miljø for erhvervslivet, så vi får flere arbejdspladser. Vi skal have modet til at tænke nyt og kreativt, så vi får flere iværksættere og talenter. Vi skal være et fyrtårn kulturelt og sportsligt, så Herning bliver brandet for international klasse. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. Vores mål er, at der bor 100.000 mennesker i Herning Kommune i 2032.

Vi konservative vil sætte ekstra skub i udviklingen i Herning Kommune bl.a. ved at skabe basis for et nyt bæredygtigt tekstil-eventyr, der går ud på, at vi skal være verdens bedste til at genanvende tekstil-affald. Herning skal være en kommune, hvor vi tænker bæredygtighed i alle beslutninger – det gælder f.eks. når kommunen køber ind, når kommunen samarbejder med det private erhvervsliv eller når kommunen ansætter personale. Bæredygtig Herning skal være et brand, som man kigger på i hele Danmark.

Vi skal videre ovenpå Corona-krisen, der har ramt mange og nogle ekstra hårdt. Det gælder særligt familier med sociale udfordringer. Det gælder vores foreninger- og idrætsliv. Det gælder vores virksomheder, særligt flagskibet MCH A/S med alle de følgeerhverv, som er afhængige af høj aktivitet i messe- og oplevelsesindustrien. Vi skal lære af Corona-krisen og høste erfaringerne indenfor digitalisering, bæredygtighed, mødeformer, krisehåndtering, sundhed og hygiejne.

En kommunes styrke måles på den måde, man behandler de svageste på. Vi skal satse på forebyggelse og en tidlig indsats for unge, som bevæger sig på kanten, og vi skal skabe større valgfrihed og mere værdighed for de ældre. Vi skal satse meget mere på private velfærdsleverandører, som sammen med kommunen kan skabe ny innovation, større valgfrihed og bedre service på alle velfærdsområder.

Efter en tid med isolation og restriktioner ønsker Det Konservative Folkeparti at skabe endnu stærkere fællesskaber. Vi må kunne skabe en endnu bedre kommune med mere ansvar og medansvar, men uden at alle skal behandles ens. Vi må komme hinanden mere ved i fremtidens kommune.

I den kommende valgperiode vil Det Konservative Folkeparti i Herning Kommune derfor arbejde for at få gennemført disse elleve forslag.

1. Vision 100.000
Vi har en vision om, at der skal bo 100.000 mennesker i Herning Kommune i 2032. I den forbindelse skal der laves en screening og en plan over kommunens daginstitutioner, så de gradvist bliver gjort klar til at tage imod flere børn. Vi er i Konservative bekendt med, at i nogle af forstadsbyerne er nuværende problemer med institutionspladser kritiske. I forbindelse med den nuværende børneprognose for 2031, kan vi ligeledes se, at der er fare for pladsmangel i flere andre forstæder til Herning. Vores holdning er, at familierne skal kunne få passet deres børn tæt på hjemmet – dette betyder meget for forstædernes udvikling og tiltrækningskraft samt tryghed for nuværende og kommende forældre.

2. Frit valg til Ældre
Herning Kommune skal gå forrest på ældre-området og styrke vore ældste medborgeres frie valg. Vi vil arbejde for at udvide klippekortsordningen til gavn for flere ældre, så endnu flere borgere får medbestemmelse på den ydelse, de modtager fra kommunen. Vi ønsker desuden at det næste plejehjem i Herning Kommune skal være et friplejehjem.Der skal igangsættes en undersøgelse i kommunen med henblik på at kortlægge de ældres frie valg. I undersøgelsen inddrages både offentlige og private aktører, som f.eks. Ældre Sagen. Vi skal løse udfordringen med, at der bliver flere ældre ved at tænke nyt og mere innovativt i tilbuddene til de ældste medborgere i kommunen. For os handler ældrepolitik om værdier og værdighed.

3. Bæredygtig Tekstil
Vi skal gøde jorden og investere i et nyt og bæredygtigt tekstil-eventyr i Herning Kommune, som kan være med til at skabe mange nye arbejdspladser. Herning Kommune skal være verdens bedste til genanvendelse af affald fra tekstiler. De første skridt er taget med projektet ”Tekstil-symbiose”, hvor virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt kommunen arbejder sammen om at få mere viden om håndtering af tekstil-affald. Men det er vores ambition at komme videre og sammen med tilsvarende aktører tilvejebringe de nødvendige midler bl.a. til etablering af en såkaldt tekstilmølle, der kan sortere og opsplitte genanvendelige tekstiler i rene fraktioner eller ønskede blandingsforhold.

4. Tryghed i Nattelivet
I aften- og nattetimerne ønsker vi, at Herning midtby skal være et trygt og sikkert sted at færdes og opholde sig. Vi har et ønske om at opsætte mere gadebelysning på de steder, der fremstår dunkle ved mørkets frembrud. I første omgang vil vores forslag være Volmerhus passagen/Bibliotekets parkeringsplads og arealet omkring Smallegade og Fermaten.

5. Ingen Skolelukninger
Vi ønsker nærhed samt stærke og bæredygtige lokalsamfund i hele kommunen. Derfor går Konservative til valg på, at alle folkeskoler skal bevares i den forestående valgperiode. I stedet for lukninger er vi åbne overfor at kigge på alternative måder at organisere skolerne på.

6. Etablering af hygiejne-politik
Hygiejneindsatsen skal have ekstra fokus og skal organiseres på tværs af alle forvaltningsområder. Denne øgede fokus vil betyde mindre sygdom for både borgere og ansatte. Den vil betyde bedre service for både børn og ældre. Udover mere og bedre rengøring i kommunens institutioner til både unge og ældre skal der laves lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens plejecentre, botilbud, skoler, daginstitutioner mv. Der skal ansættes en kommunal tovholder, der har tid og ressourcer til rådighed, så der skabes mere fokus og udvikling af kommunens hygiejneindsats. Endeligt skal der satses på mere uddannelse og opkvalificering af medarbejdere inden for hygiejneområdet.

7. Bedre Hovedgader
Herning by og forstæderne er i dag godt sikrede med motorveje, der leder meget af den tungeste trafik rundt om byerne. Flere af forstadsbyerne i kommunen er dog stadig præget af levnet fra en tid, hvor al trafik skulle igennem hovedgaderne. Gader, der i dag splitter flere byer i to dele. Vi ønsker derfor, at byer som Lind, Hammerum, Snejbjerg, Tjørring og Aulum bindes bedre sammen for borgerne, der bor der. Vi ønsker, at hovedgaderne på udvalgte steder får tydelige farvemarkeringer på cykelstier og fodgængerfelter samt blinklys opsat. Dette til gavn for borgere, når de krydser vejen – særligt for skolebørn og ældre.

8. Udvidelse af Veteranområdet
En af Konservatives kerneværdier er, at vi skal tage os af de mennesker, som har givet deres helbred for Danmark. I sidste valgperiode fik vi indført en veterankoordinator i Herning Kommune. Vi ønsker derfor nu at tage skridtet videre og udvide veteranområdet til også at gælde klassisk frontlinjepersonale som ambulancereddere, brandmænd og politibetjente. Men hvorfor stoppe der, når læger, sygeplejersker, psykiatrien og fængselsbetjente ligeledes kan blive fysisk eller psykisk skadet. Vi ønsker i samarbejde med Jobbanken at hjælpe førtidspensionister fra disse erhverv tilbage på arbejdsmarkedet, og så de føler sig en del af det samfund, de har beskyttet.

9. Udbredelse af Flex-Trafik
For at sikre bedre transportmuligheder for alle borgere i kommunen, ønsker vi at styrke infrastrukturen ved blandt andet at kanalisere midler over til Flextrafik. En ordning, der lader særlige taxaer køre ture til gunstige priser for alle borgere. Ulig andre kommuner i regionen tilbyder Herning Kommune ikke tilskud til flextaxaer, hvorfor det er mere end dobbelt så dyrt at køre med de særlige taxaer i Herning Kommune end fx i Ringkøbing. Vi foreslår, i tråd med vores grønne ambitioner at tilføje et tilskud til disse ydelser, så flextaxaer bliver det naturlige valg for endnu flere borgere.

10. Mere Digitalisering
Covid-19 krisen har lært os nye måder at arbejde på og har bl.a. givet mange nye digitale kompetencer. Herning Kommune skal gå forrest med digitalisering, organisering samt i stigende grad benytte sig af nye mødeformer. Der skal derudover sættes gang i en kortlægning af, hvordan ressourcerne kan bruges bedst muligt bl.a. i borgernes møde med kommunen, og i forhold til hvordan kommunen selv organiserer arbejdet på. Erfaringerne gøres tilgængelige for kommunens virksomheder, så best practise bliver tilgængelig for så mange som muligt.

11. Boglige Talenter
Vi ønsker at etablere supplerende tilbud til elever med særlige talenter, f.eks. inden for musik og idræt, som det ses i dag. Vi ser dog gerne, at talentbegrebet udvides til også at omfatte de boglige skolefag. Vi ønsker derfor at oprette særlige talentspor, klasser eller hold for unge med specielle evner indenfor dette. Vi skal investere i Herning og hele Danmarks fremtid. Derfor skal vi satse på og udvikle vores særligt dygtige unge mennesker.